Předchozí strana     Hlavní strana      Další strana


Vztah obyvatel německého příhraničí k Evropské unii.

      Ve zkoumaných příhraničních oblastech vcelku převládá pozitivní mínění o vstupu ČR do evropského mezinárodního společenství. Vstup do EU považuje za velmi dobrou věc čtvrtina a za spíše dobrou věc dvě pětiny tamní veřejnosti. Oproti tomu je čtvrtina občanů opačného názoru a myslí si, že vstup ČR do EU je věcí spíše (19,4 %) nebo zcela špatnou (7,2 %).

Graf č. 4 Hodnocení vstupu ČR do Evropské unieUrčitou představu o vývojovém trendu lze získat srovnáním s výsledky výzkumu česko-německého pohraničí z roku 1996, kdy byla polovina tázaných (50, 7%) názoru, že vstup ČR do Evropské unie bude pro pohraniční oblasti užitečné.

Určité orientační srovnání lze rovněž provést s celostátním trendem vývoje názorů na vstup ČR do EU. Jako výchozí údaj může sloužit rok 1993, kdy souhlasilo se vstupem 66 % tázaných. Rozsah podpory klesl poté, kdy v únoru 1996 podala česká vláda žádost o členství v EU, a kdy také začalo být zřejmé, že požadavky kladené na uchazeče budou náročnější, než si veřejnost představovala. Od konce roku 1996 se však podpora trvale pohybovala v intervalu nadpoloviční většiny (ustálila se v intervalu 54-58%) a s určitými dílčími odchylkami se uplatnil obdobný trend rovněž v pohraničních oblastech.(4)

Nelze přehlédnou, že podobně jako v odpovědích na další otázky se v bavorském příhraničí projevuje pozitivnější hodnocení vstupu do Evropské unie, než v příhraničí saském. Lze se domnívat, že sousedství dynamické bavorské ekonomiky působí ve prospěch pozitivních postojů i na české straně hranice, kde přítomnost turistů a podnikatelských aktivit přinášejících finanční prostředky ze SRN pomáhá překlenout obtíže lokální a regionální ekonomiky plynoucí z průběhu transformace české ekonomiky a okrajovosti pohraničních území (obtížná dostupnost, nedostatky infrastruktury, soustřeďování investičních prostředků v pražské aglomeraci aj.).

Na skeptičtějších postojích obyvatel saského příhraničí (kraje Karlovarský, Ústecký a Liberecký) odkázaných na spolupráci se sousedními regiony tzv. nových spolkových zemí, trpícími podobnými problémy (vysoká míra nezaměstnanosti plynoucí z nedostatku pracovních míst, nevhodná věková a kvalifikační struktura, odchod mladších a kvalifikovanějších obyvatel do měst apod.) mají zřejmě podíl právě zhoršené ekonomické charakteristiky starých průmyslových regionů (Sokolovsko, Podkrušnohorská pánev, Šluknovský výběžek), kde restrukturace lokálních ekonomik probíhá zvláště bolestně.


4/ Podrobně viz bulletin České veřejné mínění v evropských souvislostech 2/2002. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Graf č. 5


Pozitivní mínění o členství našeho státu v Evropské unii podporuje také fakt, že se občané v příhraničních okresech většinou neobávají o existenci naší státnosti v rámci tohoto nadnárodního celku. Možnost, že by vstupem do EU náš stát postupně mohl zaniknout, nepovažují za pravděpodobnou téměř dvě třetiny veřejnosti. Čtvrtina občanů si však myslí, že tato varianta vývoje ppo vstupu ČR do EU není vyloučená a další necelá desetina je dokonce přesvědčena, že k tomto zániku našeho státu skutečně dojde (viz graf č. 6).Graf č. 7Očekávání, která jsou v příhraničí se vstupem do Evropské unie spojena, mají povahu jak pozitivní, tak negativní. Největší ztráty předpokládají tázaní v sociální oblasti, a to jak pokud jde o růst životních nákladů, tak zvyšování počtu nezaměstnaných, přičemž růst životních nákladů očekává devět lidí z deseti a růst nezaměstnanosti šest lidí z deseti. Tomuto názorovému trendu odpovídá také nejednoznačný postoj k otázce, zda po vstupu do EU bude dosaženo vyšší životní úrovně. V tomto případě se veřejnost v příhraničí dělí na přibližně dvě stejně početné skupiny, když dvě pětiny se domnívají , že vyšší životní úrovně dosaženo bude, další dvě pětiny však mají za to, že nikoliv.

Pozitivnější očekávání převládají v hospodářské oblasti. Dvě třetiny tamních občanů předpokládají, že přijetím do Evropské unie získá ČR finanční podporu pro svůj ekonomický rozvoj a nadpoloviční většina si dále myslí, že ČR získá také nové trhy pro odbyt výrobků.

Nejednoznačně vyznívají očekávání v politické oblasti. Nejčastěji se veřejnost v příhraničí kloní k názoru, že vzroste vliv Německa v pohraničních oblastech (64,8 %) a že dojde k omezení naší státní suverenity (44,1 %, opačný názor 38,1 %). Na druhou stranu si polovina tamní veřejnosti myslí, že po přijetí do EU bude ČR považována za plnoprávnou součást Unie. Veřejnost dále nemá vyhraněný názor k expanzi českého vlivu ve střední a východní Evropě. Že by se díky našemu členství v EU nějak zvýšil vliv ČR v této oblasti, předpokládají dvě pětiny občanů, další dvě pětiny však s tímto názorem nesouhlasí.

Obdobná rozpolcenost názorů byla zaznamenána i v případě akceptace evropských kulturních a morálních hodnot, přičemž opět dvě pětiny si myslí, že budou v ČR převzaty v plném rozsahu a další dvě pětiny si myslí, že nikoliv (viz graf č. 8).

Graf č. 8
Očekávání spojená se vstupem ČR do EU jsou významně závislá na věku, vzdělání, výši příjmu a politické orientaci dotázaného.
Mladí lidé častěji souhlasí s tím, že ČR bude po vstupu do EU považována za plnoprávnou součást Evropy (57,9 %, lidé v důchodovém věku 41,1 %)
Lidé pravicově orientovaní se častěji hlásí k tezím, že ČR bude považována za plnoprávnou součást Evropy (jasná pravice 63,8 %, spíše napravo 58,2 %, naproti tomu jasná levice 27,0%, spíše nalevo 39,4 %).
Významné rozdíly byly zaznamenány také při srovnání postojů obyvatel příhraničí s Bavorskem s oblastmi hraničícími se Saskem. Obyvatelé sousedící s Bavorskem mají větší sklon vnímat za rozšířením pozitivní přínosy, jako např. finanční podporu z evropských fondů, zisk nových trhů a zvětšení politického vlivu ve střední a východní Evropě, než sousedé se Saskem, kteří naopak mají poněkud častěji sklon předpokládat, že vstupem do EU dojde k omezení státní suverenity. Nicméně sousedé s Bavorskem častěji připouštějí, že v příhraničí vzroste vliv Německa (viz graf č. 9).

Graf č. 9
Pocit hrdosti na Českou republiku

Pocit hrdosti u obyvatelstva v příhraničí s Německem v největší míře vytváří výkony jednotlivců nebo romantizující pohled do minulosti. Naopak momenty, které jsou spojeny se současnou společenskou realitou, jako například fungování demokracie, řešení národnostních a etnických problémů, systém sociálního zabezpečení nebo ekonomické výsledky nevzbuzují u těchto občanů přílišné uznání.

Největší hrdost je v příhraničí pociťována na výkony sportovců. Zmíněný pocit má devět lidí z deseti. Z tohoto hlediska nemá u veřejnosti špatné renomé ani české umění a literatura a rovněž výsledky v oblasti vědy a techniky. Na umění a literaturu jsou velmi nebo poměrně hrdé čtyři pětiny veřejnosti a v případě výsledků v oblasti vědy a techniky dvě třetiny. Přesto je v oblasti vědy a techniky, ve srovnání s uměním, literaturou a sportem, výrazně menší zastoupení těch, kteří by na tuto oblast byli velmi hrdi (17,5 %).

Intenzivní pocit hrdosti vyvolává česká historie, když hrdost na ní pociťuje 85,4 % veřejnosti. Vezmeme-li však v úvahu, jakými spletitými a nejednoznačnými procesy procházela naše novodobá historická zkušenost , nelze dojít k jinému závěru, než že si obyvatelstvo příhraničí českou minulost poněkud idealizuje. Nicméně, tento zdroj pocitu hrdosti přispívá k posilování národní identity, jejíž přítomnost bude v rozšiřujícím se prostoru integrované Evropy významným faktorem.

Nadpoloviční většina veřejnosti v příhraničí pociťuje také hrdost nad výsledky nedávného referenda, což vcelku potvrzuje v předchozí kapitole dotčený většinový konsensus veřejnosti s úsilím polistopadových vlád o zakotvení ČR v evropských strukturách.

Přestože působení českých ozbrojených sil v zahraničních misích vzbudilo mezinárodní respekt a pomáhá vytvářet pozitivní obraz celé ČR, je na české ozbrojené síly v současnosti hrdých pouze 35,8 % občanů. Negativně se do hodnocení zřejmě promítají skandály okolo zbrojních zakázek, neustálé změny reformy Armády ČR aj.

Přibližně čtvrtina občanů je hrdá na politický vliv ČR ve světě a na to, jak u nás funguje demokracie, což naznačuje kritické hodnocení jak vnitropolitické situace, tak mezinárodního postavení státu.

Absence hrdosti zcela převládá v případě systému sociálního zabezpečení a ekonomických výsledků (80,9 % respektive 86,7 %). Viz graf č. 10.

Graf č. 10
Předchozí strana     Hlavní strana      Další strana